top of page
  • תמונת הסופר/תYosi Dotan

משמעות החוב


הקדמה לחוב ביטויים שונים. יכול להיות זה חוב חומרי בכסף או רכוש, חובה לביצוע פעולות כגון: סיוע, טיפול, שירות, נוכחות והתחייבות כלשהי כלפי אחר. התרת חוב תתקיים באמצעות פירעונו..מתי קיים חוב?החוב נוצר כאשר הסכם בין שני צדדים מופר ע"י אי עמידת אחד הצדדים בתנאי ההסכם, יכולים להיות אלה שני גופים ובראשם נציגיהם, שתי דמויות או שני חלקים פנימיים בתוך האדם עצמו. במקרים מסוימים ההסכם עשוי לנבוע מכללים מוסכמים באותה זירה שבה נערך ההסכם גם אם לא נערך במיוחד לאותו מקרה ששימש בו, מצד שני הצדדים יכולים לקבוע כללי הסכם שונים מהמקובלים ובלבד שתנאים חדשים אלה מוסכמים על שני הצדדים.

הפרת ההסכם תיבחן לפי התנאים שנקבעו בהסכם טרם החלתו, תוקף הפרתו יוכרז עם התרופפות אמונתו של החייב ביכולתו לפרוע את חובו אם בפירעונו באמצעות המטבע שבו נוצר ואם בבקשתו של החייב להמיר את מטבע החוב שבאמצעותו הוא מתקשה לפרוע חובו למטבע שיש ביכולתו להשתמש בו לפירעונו.

יש להבדיל בין חובתו של כל אחד מהצדדים לעמוד בתנאי ההסכם לבין חובו של אחד מהצדדים במקרה של אי עמידה בתנאי ההסכם. עם הפרת ההסכם והתרופפות האמון של בעל החוב ביכולתו של החייב לעמוד בפירעון חובו, הופך ההסכם להיות לא פעיל וכל עוד יוותר כזה לא יוכל החייב להשתחרר מחובו, יש באפשרותו של החייב להביא לחידוש תוקף ההסכם ע"י עריכת הסכם חדש וכך ההסכם שב להיות פעיל עניין שהופך את החייב למחויב. כיצד נרשם החוב ?

החוב, בביטויו השונים, מהותו רעיונית ולכן הוא מתקיים במקביל לעולם הגשמי גם בעולמנו הרוחני. כל חוב בכל רובד שבו מתקיים במציאות מייצר אצל החייב חותם גם בחלקיו הגבוהים ביותר, חותם שנטבע במהות* הרעיונית שמנחה את האדם בפעולותיו היום יומיות                *מהות שנוהגים לקרוא לה נשמה

לפרוע חוב ניתן רק ברובד שבו נוצר, כלומר חוב כספי ניתן לפרוע בכסף וחובות אחרים ברבדים שמתאימים להם, אלא אם בעל החוב הסכים להמיר את מטבע הפירעון. האם ניתן שלא לפרוע חוב?

ניתן שלא לפרוע חוב במציאות. חוב כספי או חוב אישי אחר שאינו נפרע מטביע חותם חוב בחלקיו הגבוהים של החייב, חותם זה לא ימחק מבלי שהחוב יפרע, גם אם בעל החוב לא דורש את פירעון החוב כלפיו ולא מבקש לעצמו את שהתחייב מולו בעל החוב.

מה קורה אם בעל חוב נפטר? לא ניתן למחוק את חותם החוב שנטבע בחלקיו הגבוהים של החייב אם לא פרע את חובו במציאות וזה יוותר בו גם אם יעבור מן העולם ולא ימשיך להתקיים בגוף הפיסי שרק באמצעותו ניתן לפרוע את החוב. כאשר גופו של החייב חדל מלהתקיים ואין אדם שמינה מטעמו לפרוע את חובו, יוותר חותם החוב בנשמתו ויעבור אל הגוף הבא שיכיל אותו בחייו החדשים. הגוף החדש יישא עמו את חותם החוב ויפעל באופן לא מודע לפרוע את חובו כאשר הוא משוחרר מזיכרונות המקרה בו נוצר החוב, רגשותיו שלא צלחו בידו לקחת אחריות על מעשיו ולפרוע את החוב  ויצריו שהשפיעו עליו לשמור לעצמו את ששייך לאחר

למה לא כדאי להיות חייב?

לא כדאי להיות חייב מכמה סיבות. הראשונה שבהן היא שחוב לא נמחק אלא אם נפרע וכל עוד לא נפרע נותר בו חותם החוב דבר שמטה את פעולותיו של בעל החוב בחיי היום יום להיות כאלו שניכר בהם כי הוא נוהג כאדם חייב, מרצה, משרת ולא כשל אדם שחופשי לגלות את חלקי מהותו ולהתוודע אל עצמו.

הסיבה השנייה היא שחוב לא נמחק אלא אם נפרע וכל עוד לא נפרע הנשמה יודעת שתהיה חייבת לחזור בגוף נוסף בכדי להחזיר חוב גם אם בחיי הגוף הנוכחי תוכל להשלים את ייעודה ולהפטר מהצורך לחזור לגוף נוסף וגם אם תיאלץ לחזור על התנסויות שאילולי החוב הייתה יכולה להתפתח מאלה הלאה. עניין זה גורם לעצלות בתהליך ההתוודעות ומשפיע על בעל החוב בדרך שגורעת מהמשמעות לקיומו בגוף. גריעה ממשמעות הקיום בגוף עלולה להוביל לתוצאות כגון תקלות בתפקוד הגוף, חוסר מוטיבציה כללי ואף לקרב את קיצו של קיום הגוף בכדי לאפשר לגוף חדש לפעול למען פירעון החוב באופן בלתי מודע.

הסיבה השלישית היא שפירעון חוב באמצעות גוף חדש אמנם בלתי מודעת וכך גם הופכת להיות בלתי נמנעת. אולם פעולה מסוג זה מתפעלת את הגוף החדש באופן בלתי מודע ושוללת ממנו את הבחירה לנהוג לפי רצונו. שימור מצב בו בעל חוב אינו עושה כמיטב יכולתו לפרוע חוב היא פעולה לא אחראית ששוללת בחירה מחי הגוף החדש ומקרינה חזרה אל החייב צמצום בחירה בחייו הנוכחיים והתמודדות עם מקרים שיש בהם שיקופים של חוסר אחריות (שבאים לידי ביטוי בחוסר אחריות של אחרים). . הגוף החדש הוא בעל סיכוי רב יותר לפרוע חוב אולם חייו יהיו כאלו שמספקים חווית חופש בחירה מוקטנת לבעליו באם חייו הקודמים "הורישו" לו חוב שיש לפרוע.

הסיבה הרביעית באה להבהיר שאין פסול בהתחייבות ולהפך, בכדי שלא ישתמע מדברים אלה שחלילה יש להיזהר מהתחייבויות יש לציין שבלעדי ההתחייבות תתעכב מאד גדילתו של האדם ותצטמצם הגדלת יכולותיו שעשויה לנבוע מאמונה מוקדמת שהאתגרים שמזמנת לו ההתחייבות ברי פירעון.  ההתחייבות והחוב שנובע ממנה עשויים לשמש כזרז לפיתוח אישי ברבדים שונים, אי פירעון חוב שנובע מהתחייבות כזו עלול לסמל בעיני המתחייב כישלון שעלול לגרור אחריו מוטיבציה נמוכה להתחייב שוב ובהמשך לקיומו של פרק חיים שבו יפגע תהליך התוודעותו של האדם.

כיצד ניתן להימנע מנזקי חוב שלא נפרע?

הדרך הטובה ביותר להימנע מחוב היא לא להתחייב על שלא ניתן לפרוע, אולם לא רבים המקרים בהם ניתן לדעת או להעריך בעניין זה. ניתן גם להתחייב יחד עם ערבויות שאם לא יפרע החוב, יפרעו הערבויות.

אם לא נעשו פעולות מקדימות שמגנות בפני יצירת חוב וקיים חוב, יכול לבקש החייב מבעל החוב שיסכים להמרת מטבע פירעון החוב, עבודה תמורת כסף, כסף תמורת עבודה, מילים תמורת כסף או כסף עבור מילים. חילופים שונים ומגוונים שניתן ליצור או לאתר ובלבד שבעל החוב יסכים שהחוב יפרע במטבע אחר מזה שממנו נוצר.

אם לא פנה החייב אל בעל החוב ופרע את חובו ו/או המיר את מטבעות החוב לפי הסכמתו של בעל החוב ופרעו. זכותו של בעל החוב להתיר את חובו ולוותר על פירעונו במסגרת חייהם המשותפים במציאות בה מתקיימים החייב ובעל החוב, מתוך ידיעה כי הנזק שייגרם לחייב עלול להיות גדול ואף עלול להזיק לסביבתו הקרובה של החייב ואולי גובה החוב אינו כזה שכדאי להמשיך ולהחזיק בו.

התרת החוב הינה פעולה שמומלץ לבצע אלא רק בתנאים מסוימים משום שחובתו של בעל החוב לעודד את החייב לפרוע את החוב ולדרוש ממנו את שהתחייב עליו ובדרך זו להביא לסגירת עניין החוב ומחיקת חתימתו. התרת חוב ע"י בעל חוב שנעשית טרם שעודד את החייב לפרוע חובו ועשה ככל שביכולתו להביא לשוויון בין החייב לבעל החוב עלולה להתפרש כהתנשאות ואי עמידה במחויבות מצידו להביא לפירעון החוב ומניעת הנזקים שמחולל החוב לחייב.

רק אם גביית החוב-עידוד החייב לפרוע חובו, הופכת להיות נטל שמעכב את בעל החוב בתהליך התוודעותו האישי ו/או גביית החוב צורכת משאבים גדולים מהחוב עצמו, יהיה פטור בעל החוב מחובתו לעודד את החייב לפרוע את חובו ואז תהיה זכותו להתיר את החוב לא תתערער.

מה קורה כאשר מתיר בעל החוב את חובו של החייב?

התרת החוב מעבירה את החוב ממישור המציאות אל צד שלישי שמצוי בעולם רעיוני (עולם הנשמות, ישויות, אלוהי) פעולה זו פוטרת את בעל החוב מלפעול לפירעון החוב כלפיו ע"י עידוד החייב לפעול כך. התרת החוב פוטרת את בעל החוב מלחזור בגוף חדש רק ע"מ שהחייב יוכל לפרוע חובו (במקרה שגם החייב ככל הנראה יפרע חובו רק באמצעות גוף חדש)

התרת החוב היא המרת מטבע החוב ממטבעות של העולם הגשמי, ל"מטבעות" של  הרובד הרעיוני (אותו רובד בו מתקיים חותם החוב). על ידי המרת מטבע החוב  בצעד חד צדדי מטעמו של בעל החוב מתאפשר פירעון החוב ברובד גבוה  זה באמצעות אותו צד שלישי  שבחר בו לשמש לתפקיד זה.  אותו צד שלישי שבו בחר בעל החוב, הוא זה שמולו  יפרע החוב ע"י החייב באמצעות גוף אחר. פירעון חוב ברובד הרעיוני יכול לבוא לידי ביטוי באופנים רבים ומגוונים לדוגמה: אמונה שבאמצעות התרת החוב יזכה בעל החוב לתמורה שמייחל לה כגון בריאות, הצלחה, קשרים, רעיונות ועוד

סיכום פרק ראשון

החוב הוא של החייב ובעל החוב, חובו של החייב מסתכם בעניין עליו התחייב, חובתו של בעל החוב להביא לפירעון חובו.

חוב אינו מתפוגג, אינו נעלם וסופו שיפרע מוטב מוקדם ככל שניתן וכך ייחסכו נזקים שגורר קיומו בעולם.

מה מעכב את בעל החוב מלפרוע את חובו?

כל חוב רשום בשני מקומות, האחד ברובד שבו הוא מתקיים והשני במקום גבוה יותר בו נותן את חותמו. חותם החוב באותו מקום גבוה מצוי היכן שנמצאים חלקים גבוהים נוספים רבים של האדם כגון: ערכיו, סולם הערכים, אמונות ורעיונות שיכול האדם להגשים בימי חייו. חותם החוב מצטרף אל חלקים גבוהים אלה ומטה אותם כפי שכבר תואר כבר קודם בפסקה למה לא כדאי להיות חייב? אולם למרות חותם זה וההשפעות הלא רצויות שמותיר עם קיומו לעתים לא מרגיש החייב כי עניין החוב הוא עניין חשוב כל כך לסגירה על ידי פירעונו, במקרים כגון אלה ניתן לומר כי החייב אינו מאמין שיש ביכולתו להחזיר את החוב ולאמונה זו מספר סיבות.

החייב חושב שרבים חייבים כמוהו ולכן העניין לגיטימי ולא נדרש לו פירעון

החייב חושב שבמקרה שלו יש הצדקה לחוב שלא כמו לחייבים אחרים ולכן לא נדרש לו פירעון

החייב חושב שהוא חייב פחות מחובו הנקוב ולכן זכותו שלא לפרוע חובו כלל

החייב חושב שלבעל החוב יש אפשרות שלא לגבות את חובו ובכל מקרה תשלום החוב קשה יותר מההקלה לה יזכה בעל החוב עם פירעונו כן מן הצדק שלא יפרע את חובו.

החייב חושב שהחוב נוצר בנסיבות שאם היה יודע כי כך יהיה לא היה מתחייב מלכתחילה ולכן יש ספק אם חייב כלל

החייב חושב שבעל החוב אינו הוגן בעניין החוב ולכן זכותו שלא לפרוע את החוב

החייב תולה פגיעה רגשית או חוסר הגינות מצידו של בעל החוב בעניינים אחרים בפירעון החוב

החייב מצדיק את החוב במצבו האישי שנתפס בעיניו כלא טוב, אירועי העבר שחווה, עוולות שחווה וסבל שאינם קשורים בהכרח בעניין החוב

החייב מצדיק את החוב בהיעדר עזרה לעמוד בהתחייבותו ולפרוע את החוב

החייב מדמה לעצמו כאילו השארת החוב בידיו היא מעיין ביטוי של מתנה או יחס טוב דמיוניים מצידו של בעל החוב, תוצר דמיוני של מערכת יחסים מדומיינת שחסרה לחייב בעולמו הרגשי.

החייב לא מאמין שביכולתו לפרוע את החוב

מעבר לאמור יקרא חוב לעניין שהייתה בו התחייבות בין שני צדדים במודע ומבחירה ולא לפי קביעה של אחד מהצדדים, חלקן של הסיבות היה יכול להיות מוצדק אם ההתחייבות אינה עניין שסוכם מבחירה בין שני הצדדים.

כיצד ניתן להסיר גורמים שמעכבים פירעון חוב?

כל אחת מהסיבות לאי פירעון חוב עשויה לאבד מכוחה לעכב את החייב מלפרוע חובו. אם תתחזק בו האמונה כי יש ביכולתו לפרוע את חובו יעלה הסיכוי שהחוב אכן יפרע. כל המלצה בעניין הסרת העיכובים מפריעת החוב תדון בתהליך שיש בידיו של בעל החוב לערוך או שידידיו וחבריו או בני משפחתו ואוהביו של החייב יסייעו לו לערוך בדרכו להשלים את הפער שבין החוב לפירעונו. הפער שבין החוב לפירעונו ניתן למילוי באמצעות אמונה ביכולת לפרוע את החוב או חידוש ההסכם מול בעל החוב. מילוי הפער שבין החוב לפירעונו יהפוך להיות קשה יותר אם יימלאו חללים שבו בגורמים שמעכבים את החייב מלהשתחרר מחובו. פירעון חוב ניתן לקדם על ידי בירור בעניינים אלה:

א.      בירור ההסכם שנערך מול בעל החוב או הגורם שמולו התחייב החייב, או חלקיו הפנימיים אליהם התחייב. תהליך בירור זה יכלול סקירה של נושאים כגון: תיאור התמורה של כל אחד מהצדדים החייב ובעל החוב להסכם, תיאור המנגנון שבאמצעותו היה אמור כל צד להעביר את התמורה לטובת הצד השני בהתייחס לממד הזמן והמקום, תיאור המטבע שבה כל צד אמור היה להשתמש להעברת התמורה, תיאור מבחן עמידתם של שני הצדדים בהסכם, תיאור פתרון מוסכם בין הצדדים למקרה שבו אחד מהצדדים לא ימלא את מחויבותו.

ב.      בירור בקשר לחוב עצמו כגון: מטבע החוב, מס יחידות החוב, זמן פירעון החוב. אם אלו לא נקבעו מראש יש להגיע להסכמה עם בעל החוב אודות פרטים אלה.

ג.       בירור מנגנון ההסכם כגון: התמורה לכל אחד מהצדדים, תנאים להעברת התמורה, זמני העברת התמורה, המדדים לסגירת ההתחייבות. אם אלו לא נקבעו מראש יש להגיע להסכמה עם בעל החוב אודות פרטים אלה.

ד.      בירור העמידה בתנאי ההסכם ע"י סקירת כל חלקי ההסכם ואתו החלקים שלגביהם הייתה עמידה בתנאים וחלקים אחרים שבהם לא הועברה התמורה.

ה. בירור יכולתו של החייב לפרוע חובו ו/או איתור מטבעות באמצעותן יוכל החייב לפרוע את חובו. ניתן לפרוע חוב בשתי דרכים האחת באותו מטבע שבו נוצר החוב והשנייה בהמרת החוב למטבע אחר בהסכמת בעל החוב.

ו.     דיון של החייב עם בעל החוב אודות הבירורים שערך במטרה לחדש את תוקף ההסכם ולהפכו לפעיל שוב.

כיצד יתבטא החוב בחלומותיו של החייב?

במקרים שבהם נושא החוב יופיע בחלומו של החייב, ישקף החלום כוונות או פעולות של האדם (בקשר להסכם והחוב שנובע ממנו) שקיים ספק כי התקיימו מבחירה וקיים חשש כי נעשתה פעולה אוטומטית, יצרית שאינה תואמת את כוונותיו של החולם-בעל החוב.

אתאר מספר מקרים שבהם עשוי החלום לשקף אתעניין החוב מנקודות מבט שונות

החייב מתכחש לחובו- החלום עשוי להציג מראה רדיפה, דמויות שרודפות אחרי החולם בכל מיני גרסאות שמשקפות את הגרסאות המגוונות לחוסר התמודדות עם עניין החוב.

החייב לא משלים עם החוב– החלום עשוי להציג מראה של ויכוח, דמויות שמתווכחות עם החולם במקומות שונים, הוויכוח ישקף את הקונפליקט הפנימי שנובע מחוסר ההשלמה בעניין גובה החוב, אופן פירעונו, האחריות לחוב והיבטים נוספים של עניין החוב. המקום שבו יתרחש הוויכוח ישקף את המקום הפנימי שבו מתרחש הקונפליקט לדוגמה: אם הוויכוח מתקיים בבית ההורים, ישקף הדבר כי הוויכוח מתחולל בחלל שבו נטמעו בחולם ערכים מסוימים ואולי אף קונפליקטים שעדיין לא נפתרו ובאים לידי ביטוי מחודש במקרה החוב.

החייב נוטש את יעדים ומטרות שהנחו אותו שלא לפרוע חוב משום שפירעונו עלול היה להגביל את הגשמתם (לדוגמה: יעדים עסקיים שהגשמתם דורשת השקעה כספית, השקעה שלא ניתן לקיים אם אותם כספים ישמשו לפירעון החוב)– החלום עשוי להציג מראה נפילה שתשקף את ההזדמנות שיש לחולם לנטוש יעדים ומטרות ולחזור לנהוג בדרך ערכית שתואמת את אמונותיו של החולם

החייב מעוניין לפרוע את חובו אולם חושש שאין לו יכולת לעמוד במחויבותו-החלום עשוי להציג מראה שיניים נופלות עניין שמשקף את אמונתו של החולם שעניין שהתחייב עליו הוא למעלה מיכולותיו.

החוב עשויי לבוא לידי ביטוי באופנים שונים בחלום, אולם עניין זה יהפוך להיות נושא שהחלום משקף רק אם יש ביכולתו של החולם להתמודד עם העניין בהצלחה או שעניין זה הוא אחד מהעניינים שהחולם יכול להתמודד אתם בהצלחה והוא החשוב מביניהם.

5 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários


bottom of page