top of page
  • תמונת הסופר/תYosi Dotan

דמות האדם בחלומות


נדמה לעצמנו כי המציאות היא מעיין תכנה שמאפשרת לכל אדם שחי בה ללמוד על אודות עצמו, המציאות תציג עבורנו שיקופים שונים שיאפשרו היכרות עם צדדים שונים בעצמנו ותאפשר לנו לגלות תכונות שקיימות בנו ותהליכים שמתחוללים בתוכנו. רכיבי המציאות, משמשים כמראות מסוגים שונים שיש ביכולתן לשקף עבורנו צדדים שונים בעצמנו למשל: המים ישקפו את עולמנו הרגשי, היבשה את היציבות שבנו, הים את השינוי, הצמחים את תהליכי הצמיחה שמתחוללים בנו, החיות את ההגנות שפועלות בנו בכדי לאזן חולשות ועוד. בני האדם שניתן לפגוש, הם חלק משמעותי מהמציאות של כל אדם. כל אדם משמש כמראה ייחודית שמשקפת עבור אחרים תכונות ודפוסי התנהגות בתוך עצמנו. דמות האדם שונה מכל רכיבי המציאות האחרים משום שבכל אדם מצויים כל רכיבי המציאות כולם. בכל אדם נמצאים המים, היציבות והשינוי, הצמיחה, ההגנה ועוד. כל אדם מתבונן במציאות בדרך מיוחדת משלו, דרך זו מסמלת את ייחודיותו ואם יופיע בחלום של אדם אחר משמעותו הסמלית עשויה לשמש כמראה משקפת על אודות דרכו המיוחדת להתבונן במציאות כפי שזו באה לידי ביטוי אצל החולם. אל שלוש קבוצות ראשיות משתייכים בני האדם בדרכם להתבונן במציאות, הראשונה היא דרכו של הבנאי, זה שבונה את המציאות. הדרך השנייה היא דרכו  של המורה, זה שמלמד אחרים על אודות המציאות. ודרכו של הרופא, זה שמרפא את המציאות ומחזיר חלקים שבה לתקינותם. דמות האדם תסמל את אחת מנקודות המבט הללו אל המציאות או שילובים של שנים או יותר באופנים שונים. לדוגמה: הופעתו של אדם מסוים בחלום עשויה לשקף לחולם פעולתה של תכונת בניה, לימוד או ריפוי  או שילוב בין תכונות אלו שקיימים בו למשל דמות אדם מסוים עשויה לסמל אצל החולם תכונת בנייה שקיימת בו.

ניתן לחלק את משמעות הופעת דמות האדם בחלום לעוד שלוש קבוצות, האחת בני משפחתו של החולם והוא עצמו, בני האדם שהוא מכיר מהמציאות ובני אדם שלא מוכרים לו.

בני משפחתו של החולם הם כל בני האדם שלא בחר בקרבתם, בני אדם שאל סביבתם נולד והקשר אליהם מתקיים באמצעות הוריו מילידיו. היעדר הבחירה בדמויות אלו דומה להיעדר הבחירה בתכונות אישיות של החולם עצמו, צורת גופו, תווי פניו, יכולותיו הגופניות, נטיותיו וכישרונותיו הטבעיים השונים. בני משפחתו של החולם ותכונותיו המולדות הם נקודת המוצא של מסעו של האדם במציאות בדרך לגילוי עצמי. דמותם של בני המשפחה ודמותו של החולם עצמו הן דמויות בעלות משמעות מיוחדת בחלומות, לכל דמות משמעות שמתארת מנגנון יסודי שמאפשר פעולה בסיסית וראשונית במציאות. לדוגמה:

דמות האדם/החולם בחלום=הרעיון* שלשמו התגשם החולם במציאות. * הרעיון=דרכו המיוחדת של האדם להתבונן במציאות

דמות אדם אחרת בחלום(לא החולם)=חלק* של הרעיון שלשמו התגשם החולם במציאות. *חלק=דמותו של כל אדם שאינו החולם תציין חלק מהרעיון (רכיב של הרעיון, או מנגנון שמשמש להגשמתו) שלשמו התגשם החולם במציאות.

דמות האב בחלום=תקשורת האדם עם בני אדם אחרים במציאות, ההתבוננות של החולם בכל חלקיו האחרים, ציבור בני האדם במציאות החולם. האב בחלום משקף את הקשר המציאותי של החולם עם סביבתו האנושית.

דמות האם בחלום=תקשורת האדם עם הרעיון שלשמו התגשם במציאות, ההתבוננות של האדם ברכיבים השונים שמרכיבים את הרעיון שלשמו התגשם במציאות, האמונות והערכים שלפיהם יכול האדם להגשים את עצמו במציאות. האם בחלום משקפת את הקשר המציאותי שבין מעשיו של החולם לרעיון שלשמו התגשם במציאות, את התאימות שבין המעשים לאמונות והערכים.

דמות הבן בחלום=יצירת מציאות אל מול הציבור, דרך ההתקשרות עם כל דמות במציאות, ביטוי חיצוני של הרעיון שלשמו התגשם האדם במציאות, מול דמויות אחרות במציאות. דמות הבן בחלום תסמל את יצירתו של האדם בציבור.

דמות הבת בחלום=יצירת מציאות מונחית ערכים ואמונות, דרך ההתקשרות של האדם עם ערכיו ואמונותיו, בחינה פנימית של תאימות המעשים לרעיון(אמונות וערכים) שלשמו התגשם האדם במציאות. הבת בחלום תסמל את יצירת הקשר שבין ערכיו ואמונותיו של החולם למעשיו

דמות האח=הרעיון שלשמו התגשם האדם במציאות, בזמן אחר-לא תואם(אח גדול מהחולם=זמן עבר, אח קטן מהחולם=זמן עתיד, (האח הוא אדם שיסודותיו שווים ליסודותיו של החולם, אם ואב זהים(תקשורת עם הציבור והרעיון דומים), אך דרכו ליצור קשר עם הציבור אינה תואמת את דרכו של החולם משום אי התאמה בזמנים*. האח יסמל אצל החולם או החולמת את דרכם לבטא את הרעיון שלשמו התגשמו בזמן לא מתאים.  *אי התאמה בזמנים=מעשה שנעשה טרם זמנו או באיחור ולכן אינו תואם את דרכו האישית של החולם.

דמות האחות=הרעיון שלשמו התגשם האדם במציאות, בזמן אחר-לא תואם(אחות גדולה מהחולם=זמן עבר, אחות קטנה מהחולם=זמן עתיד), האחות היא אדם שיסודותיו שווים ליסודותיו של החולם, אם ואב זהים(תקשורת עם הציבור והרעיון דומים), אך דרכה להתקשר עם אמונותיה וערכיה לצורך יצירת המציאות שלה אינה תואמת את דרכו של החולם עקב אי התאמה בזמנים.    האחות תסמל אצל החולם או החולמת את דרכם להתקשר עם הרעיון שלשמו התגשמו במציאות ולפעול בהנחייתו.

דמות הסבתא( אם האב)=היסודות הרעיוניים לתקשורת האדם עם בני אדם אחרים במציאות.

דמות הסבתא(אם האם)=היסודות הרעיוניים לתקשורת האדם עם הרעיון שלשמו התגשם במציאות.

דמות הסב( אב האב)=היסודות החברתיים לתקשורת האדם עם בני אדם אחרים.

דמות הסב (אב האם)=היסודות החברתיים לתקשורת עם הרעיון שלשמו התגשם האדם במציאות.

דוד (מצד האב)=תקשורת האדם עם בני אדם אחרים במציאות, בזמן לא תואם. הדוד(מצד האב) בחלום משקף את הקשר המציאותי של החולם עם סביבתו האנושית כשזה לא נעשה בזמנו המתאים. (דוד גדול מהאב=זמן עבר, דוד קטן מהאב=זמן עתיד)

דוד(מצד האם)=תקשורת האדם עם בני אדם אחרים על אודות ערכיו ואמונותיו, בזמן לא תואם. הדוד(מצד האם) בחלום משקף את הקשר המציאותי של החולם עם סביבתו האנושית, בהתאם לערכיו אמונותיו, בזמן לא תואם.

דודה(מצד האב)=תקשורת האדם עם הרעיון שלשמו התגשם במציאות, שנובעות(מתעוררות) מהקשר שלו עם הציבור, בזמן לא תואם. הדודה(מצד האב) בחלום תשקף את הקשר המציאותי שבין מעשיו של החולם לערכיו ואמונותיו, כשאלו נובעים מקשריו עם אנשים אחרים, בזמן לא מתאים. (דודה גדולה מהאב=זמן עבר, דודה קטנה מהאב=זמן עתיד)

דודה(מצד האם)=תקשורת האדם עם הרעיון שלשמו התגשם במציאות, בזמן לא תואם. הדודה (מצד האם) תשקף בחלום את הקשר המציאותי שבין מעשיו של החולם לרעיון שלשמו התגשם במציאות, או את התאימות שבין המעשים לאמונות והערכים כשזה מתקיים בזמן לא תואם..

בן זוג=תכונותיה הגבריות של החולמת ( שליטה, יזמות, הובלה, לוחמניות, חיפוש אפיקים חדשים)

בת זוג=תכונותיו הנשיות של החולם.(גוננות, רכות, הקשבה, קבלה, יצירה(

בן זוג(של גבר)=תכונותיו הגבריות והנשיות המשלימות של החולם

בת זוג(של אישה)=תכונותיה הנשיות והגבריות המשלימות של החולמת

כאשר בן משפחה מופיע בחלום, משמעותו הסמלית כבן משפחה תגבר על משמעותו אילו לא היה בן משפחה. היעדר הבחירה בקשר עם אותו בן משפחה מפנה את החולם להתייחס אל דמות בן המשפחה לפי הפירוט בדוגמאות על אודות משמעותם של בני המשפחה בחלום. משמעותו הכללית של כל אדם(מקבוצת בני האדם המוכרים) כרעיון מיוחד שבא להתגשם במציאות, הופכת למשמעות אחרת עם הופיעו כבן משפחה בחלום.

בני אדם מוכרים מהמציאות שאינם בני משפחה (מהיכרות אישית, פגישה אקראית, מתמונה, סרט קולנוע, תכנית טלוויזיה, אינטרנט וכו'), משקפים תכונות שונות אצל החולם. דרכו המיוחדת של כל אדם להתבונן במציאות ולגלות את עצמו באמצעותה מאפיינת את הרעיון שאותו הוא מייצג. הופעתו של אדם מוכר בחלום שאינו בן משפחה משקפת את הרעיון המיוחד שאותו אדם מייצג במציאות, כפי שהוא בא לידי ביטוי אצל החולם.

אדם מוכר מהמציאות שמופיע בחלום ישקף עבור החולם תכונה אישית שבו. אותו אדם ישקף בחלום תכונה שקיימת אצל החולם שהיא התכונה הבולטת ביותר של אותה דמות. תכונתו הבולטת ביותר של אדם שמופיע בחלום היא למעשה הדרך המיוחדת שלו להתבונן במציאות וללמוד באמצעותה את עצמו, אדם מופיע בחלום ומשקף עבור החולם צד שבו רק אם במציאות אותו אדם נוהג עם החולם בדרך שמגלה את הרעיון שטמון בו דרך מעשיו.(נוהג אתו בגילוי לב, בכנות, בפתיחות וביושר)

ניתן לחקור את משמעות הופעתו של אדם מוכר בחלום בכל מיני דרכים, חקירה זו אמורה להוביל להשערות בדבר משמעותו של אותו אדם לחולם ושיוך משמעותו הסמלית לתכונה שקיימת בו. לדוגמה:

אדם  ששומר על בטחון הסביבה במציאות,  יסמל בחלום את יכולתו של החולם לשמור על בטחון סביבתו.

אדם שמצטיין ביכולתו להתמקד במטרה, יסמל את יכולתו של החולם להתמקד במטרותיו.

אדם שיכול לגלות את החיובי בכל דבר ולהתבונן בצידה היפה של המציאות, יסמל את יכולתו של החולם לגלות צדדים יפים של המציאות שלו.

אדם שמוכר בזכות יכולת הצמיחה שלו, יסמל את יכולתו האישית של החולם לצמוח.

אל חקירת התכונות הבולטות של הדמות בחלום נוסיף גם בחינה של מאפיינה השונים כגון:

גיל הדמות= אם צעיר-תכונה צעירה שבנו, אם בוגר-תכונה בוגרת שבנו

צבע עור=אם כהה לא ברור, אם בהיר ברור

מין הדמות=אם זכר יהיה בעל תכונות גבריות(מובילות, שליטה, יזמות, תוקפנות..) אם נקבה יהיה בעל תכונות נשיות(קבלה, גוננות, הקשבה, רכות..)

דמות בחלום שמזכירה דמות אחרת מהמציאות=תכונה שדומה לתכונה אחרת

דמות בעלת תפקיד בחלום=תכונה שיש לה תפקיד(שוטר=סדר פנימי, מציל=מציל פנימי מאיבוד שליטה בתהליכי שינוי, נהג=נווט פנימי בדרך להגשמה חומרית, רופא=תכונת איפוס עצמי וכו)

פעולות הדמות בחלום עשויות גם כן ללמד על אודות משמעותה, לדוגמה:

דמות אדם מזיק=תכונות החולם להזיק לעצמו.

דמות אדם רודף=תכונת האדם לא לוותר על התמודדות עם מצבים.

דמות אדם נופל=תכונת האדם לרדת את קרקע המציאות.

דמות אדם טובע=תכונת האדם לאבד שליטה תוך כדי תהליך שינוי

דמות אדם גדולה במיוחד(גודל לא טבעי)=תכונה גדולה ומשמעותית שקיימת בחולם

תהליך חקירת משמעותה של דמות מוכרת בחלום עשוי להיערך באמצעות נקודות מבט שונות אלו, חשוב להתבונן  באותה דמות בדרך לא שיפוטיות (לא לקבוע אם טוב או רע, עיקר או טפל, מועיל או לא מועיל) חשוב גם להימנע ממסקנות בקשר למשמעותה של אותה דמות לפני שילוב משמעותה עם שאר חלקי החלום. (המסר בא להגיד לי כך או אחרת, מזהיר אותי, מנבא לי, מוכיח אותי וכו') החלום משמש לשיקוף מצבים מהמציאות, חלקי החלום יוצרים שיקוף של מקרה בכדי שנוכל להיות מודעים אליו ובכדי שנוכל לבחור כיצד לנהוג בו.

דרך נוספת לחקור את משמעותה של דמות מוכרת בחלום היא טכניקת "דמיון מהיר*", באמצעות טכניקה זו ניתן לגלות את משמעותה הסמלית של הדמות ע"י התבוננות בסמל שמייצג את הרעיון שלשמו התגשם במציאות. טכניקת ה"דמיון המהיר" מבוססת על אימון כלי הדמיון לצורך התבוננות בגורמים שאינם מצויים במציאות, כלי הדמיון מאפשר גישה אל המשמעות הסמלית של האדם שהופיע בחלום ועשויה לשמש גם להיכרות מעמיקה יותר עם בני אדם במציאות.

1,885 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page